Porten, Terminal 5, Arlanda

2021-06-21

I november 2020 signade vi ett stort projekt med In3eprenör för ny- och ombyggnad av terminal 5 Arlanda.

Entreprenadbeskrivning
Entreprenaden avser uppförande av en ny byggnad för säkerhetskontroll och handelsplatser samt om- och nybyggnader inom Terminal 5.
Entreprenaden innehåller många mycket komplicerade tekniska
och logistiska moment där arbetena ska utföras med den perativa
verksamhet i full drift vilket ställer stora krav på entreprenörens
kompetens och kreativitet. Arbetena kan till största delen utföras
på landside (inte behörighetsområde) men ska även till viss del,
vad avser ombyggnader inom befintlig Centralbyggnad CB
(B506), Passagen (B502) och Pir F (B503), utföras på airside
(behörighetsområde).
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning
1. Uppförande av en ny byggnad för säkerhetskontroller och
handelsytor i anslutning till befintlig terminalbyggnad,
innefattande komplicerade rivnings-, grundläggnings- och
anslutningsarbeten inom och intill befintliga byggnader
med demontering av befintliga fasader och andra
konstruktionsdelar med bibehållande av klimat- och
säkerhetsgräns.
2. Ombyggnader inom befintlig centralbyggnad för nya
kommersiella ytor och servicefunktioner. Dessa arbeten
ska påbörjas efter det att den nya byggnaden med
tillhörande funktioner är driftsatt.
3. Rivning och ombyggnad av servicefunktioner som gränsar
till den nya byggnaden.
4. Rivning av befintlig uppfartsramp samt delar av befintligt
angöringsdäck med anslutande glastak över yttre
rulltrappa och taxiangöring.
5. Ut- och ombyggnad av befintlig ankomsthall på
markplanet.
6. Ut- och ombyggnad av bussangöringen på markplanet
med informationssystem och anslutande markarbeten.
7. Nytt centralkök med biutrymmen.
8. Ombyggnad av lastkaj och inlastningsfunktioner.
9. Ombyggnad av teknikrum och kommunikationsvägar.
10. Ombyggnad för nya resenärsflöden.