Arbetsmetodik

Vårt arbete följer en tydlig linje som innefattas i verksamhetssystemet. Arbetet följer en given process med startmöte, arbetsberedning, egenkontroll, slutmöte med mera där aktiviteterna stöds av tydlig information och dokumentation. Verksamhetssystemet revideras och uppdateras kontinuerligt i samarbete med alla berörda parter.

På tjänstemannasidan har vi satsat på en resursstark organisation som kan svara upp mot kundernas krav. Vi har egna tekniker och projekteringsledare som stöttar våra projektledare och montörer och som deltar i projekteringen vid totalentreprenader

KLIMATKONCEPT
Carl Hanssons ingår i koncernen Energivärden tillsammans med Ventilator och Styrvärden. Vi har genomfört flera projekt tillsammans och ser ett ökat intresse från våra kunder gällande upplägg där de får en samarbetspartner på vs/vent/styr.

Vi kan erbjuda klimatkoncept där vi tar ansvar för helheten gällande de installationer som berör fastighetens klimat.

KVALITETSPOLICY
Vi ska leverera en produkt som uppfyller kundens krav och tillämpliga författningar. Vi skall utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroende att utföra nästa jobb.

Detta uppnår vi genom att:

– i våra projekt överlämna en felfri anläggning i tid och snabbt åtgärda eventuella fel.
– hålla vad vi lovat och återkomma snabbt.
– kommunicera och vara lyhörda för synpunkter.
– ha ordning i allt vi gör.
– uppträda ansvarsfullt, sakligt och vänligt.
– anstränga oss för att skapa goda relationer
– kontinuerligt utbilda och utveckla personalen.
– göra systematiska uppföljningar för ständiga förbättringar.

ARBETSMILJÖPOLICY
Vi skall i all verksamhet sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö genom att:

– arbeta för att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats.
– alltid använda erforderlig skyddsutrustning och hjälpmedel.
– bedriva förebyggande hälsovård och hälsokontroll.
– påbörja rehabilitering inom 30 dagars sjukskrivning vid skada.
– kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro.
– integrera arbetsmiljöfrågor i vårt verksamhetssystem

MILJÖPOLICY
Vi skall i all vår verksamhet undvika spridning av giftiga eller naturfrämmande produkter samt verka för resurshushållning och slutna kretslopp genom att:

– integrera miljöfrågor i vårt verksamhetssystem.
– minimera förbrukning, återanvända och källsortera material.
– endast köpa varudeklarerat material och i första hand miljömässigt beprövade produkter.
– välja miljömässigt bättre material då funktionsmässig likvärdighet finns

VERKSAMHETSSYSTEM
Carl Hanssons Rör & Värme AB har ett verksamhetssystem som är uppbyggt enligt ISO 9001- 2000 och ISO 14000-2004 samt gällande arbetsmiljölagar.

Utbildning
Vi utbildar kontinuerligt vår personal inom ritningsläsning, kvalitetssäkring i projekt, byggregler, beskrivningsuppbyggnad, entreprenadjuridik, dimensionering samt injustering.

Utöver dessa kurspaket har även all berörd personal genomgått kursen Säker Vatteninstallation.